Altertavlens motiver beskrevet fra oven og nedad

Topfeltet:

Billedets motiv er lys, der udgår fra Gud, som symboliseres ved de hebraiske bogstaver JHVH

(læst fra højre mod venstre), som gengiver Guds navn Jahveh

Tekstfelter:

Over hovedtekstfelterne er et citat delt på begge felter omkring midtersøjlen:

Direkte udskrift: ”Jeg er Opstandelsen og Liffuit” | ”Hvo som troer paa mig, hand skal leffue” (Joh. 11,25, ikke helt afsluttet)

Bibelen 1992: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

 

Derunder to store tekstfelter:

Venstre felt, direkte udskrift:

Med Kristus er jeg korsfæstet og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig, men hvod jeg nu lever Kødet, det lever jeg i Troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig Jeg ophæver ikke Guds Naade thi er der Retfærdighed ved Loven da var jo Kristus død forgæves Galater 2 C 20-21 v Vil Nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig.

Matth.16 C 24 v

Bibelen 1992:

Jeg er korsfæstet med Kristus.

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. v21 Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte.

(Gal 2,19b – 21) Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. (Matt 16,24)

Højre felt, direkte udskrift:

Men han blev saaret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødes skyld; os til Fred kom Straf over ham. vi fik Lægedom ved hans Saar. Vi for alle vild som Faar, vi vendte os hver fra Vej, men Herren lod falde paa ham den Skyld, der laa paa os alle. Hos Gudløse gav man ham Grav og Gravkammer hos den rige endskøndt han ej gjorde Uret og der ikke var Svig i hans Mund.

Esaja C 53 5-7 & 9 v

Bibelen 1992

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder.

Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.

Man gav ham grav blandt forbry-dere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund.

Es 53,5-7 +9:

Lige over de centrale billedfelter:

Direkte udskrift:
Sandelige hand baar vor Siugdom

Bibelen 1992:
Han bar vore sygdomme
(Matt. 8,17 efter Es. 53,4)

Direkte udskrift:
Huilcken Jeg er Naadig, den er jeg Naadig Oc huilcken Jeg forbarmer mig offuer / den forbarmer jeg mig offuer.  Rom IX v 15

Bibelen 1992:
Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil, og viser nåde, mod hvem jeg vil
Rom 9,15

Direkte udskrift:
Straffen ligger paa hannem

Bibelen 1992:
Omtrent: Hævnen og gengældelsen tilhører mig
5 Mos 32,35

De centrale billedfelter:

Korsfæstelsen

Den sidste nadver

Nedtagningen af korset

Bundfeltet

Direkte udskrift:

Lad Dine Øine være aabne over dette Hus baade Dag og Nat over det Sted hvor Du har sagt, Dit Navn skal bo, så Du hører den Bøn, din Tjener opsender vendt mod dette Sted.

1. Kongebog 8-29

Teksten er hentet fra beskrivelsen af Salomos tempel i Jerusalem. Den er en del af Salomos bøn under templets indvielse

Bibelen 1992:

Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at dér skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted.

1. Kong. 8,29